Vitajte na mojej WWW str?nke

Vol?m sa Slavom?r Janek a som program?tor PC. Programujem od ukon?enia V?T v Ko?iciach t.j. od r.1984. Najsk?r SMEP vo FORTRANE a od 1988 PC vo FOX-ke. Pon?kam programy pre MS-DOS vytvoren? vo FOXPRO 2,0 a pre WIN 9X vytvoren? vo VISUAL FOXPRO 9,0. Vytvor?m pomerne r?chlo spo?ahliv? datab?zov? aplik?cie pod?a po?iadaviek z?kazn?ka.

Kontakt :

Ing. Slavom?r Janek

 

 Mobil :0908 441109

 Rozkvet 2051/104

 

E - Mail : slavo@janek.sk

017 01 Pova?sk? Bystrica

 

Tel+Fax+Odkazova?:

Ponuka slu?ieb | Programy pre MS - DOS | Programy pre WIN 9X